۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

به چکاوک اما نتوان گفت مخوان


انالله و اناالیه راجعون


می توان رشته این چنگ گسست
می توان کاسه آن تار شکست
می توان فرمان داد، هان ای طبل گران خاموش مان
به چکاوک اما نتوان گفت مخوان
..........................................
همین، تمام شد.

خداحافظ انسانیت